Erkenning

U leest hieronder over de erkenning bij:

SHM’s

Tijdelijk behoud van de SHM-erkenning

SHM’s kunnen hun erkenning en bijhorende financiering op basis van de geldende erkenningsvoorwaarden behouden tot uiterlijk 31 december 2022. Voorwaarde hierbij is wel dat ze tot dan ook effectief aan die erkenningsvoorwaarden blijven voldoen.

 

Dit geeft u de tijd om u aan te passen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor woonmaatschappijen. Uw SHM kan zich in die tijd bijvoorbeeld aanpassen aan de nieuwe voorwaarden en zich laten erkennen als woonmaatschappij, maar u kunt ook fuseren met een andere SHM met de intentie om als woonmaatschappij erkend te worden, of u kunt ook fuseren met een intussen al erkende woonmaatschappij.

 

top

Definitieve erkenning als woonmaatschappij

Een vennootschap kan erkend worden en erkend blijven als woonmaatschappij als ze ten minste beantwoordt aan de bepalingen vermeld in Boek 4, Deel 1, Titel 3, Hoofdstukken 1 tot en met 7 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

De Vlaamse Regering bepaalt de procedure die u moet volgen om als woonmaatschappij erkend te kunnen worden. Deze procedure, zoals bepaald door de Vlaamse Regering wordt hieronder toegelicht.

Uit welke documenten moet de erkenningsaanvraag bestaan?

Uw aanvraag moet verplicht de volgende elementen bevatten:

 1. Elementen over het werkingsgebied:

  • het werkingsgebied waarvoor u een erkenning aanvraagt;

    

  • de eventuele activiteiten van uw vennootschap die buiten het werkingsgebied vallen (bv. participaties, verhuur van commerciële ruimtes of garages, ….) ;

    

  • het aantal ingehuurde sociale huurwoningen en het aantal sociale woningen in eigendom of beheer van de vennootschap binnen het werkingsgebied;

    

  • de wijze waarop de vennootschap ingebed en verankerd wordt in het lokale netwerk, waarbij u dit staaft met een advies van de lokale besturen in het werkingsgebied.

 2. Elementen over de juridische vorming van de vennootschap zelf:

  • de gegevens over de aandeelhouders van de vennootschap (hoeveel aandelen, stemrechten);

    

  • de ontwerpstatuten van de woonmaatschappij (op basis van de modelstatuten);

    

  • het ontwerp van intern reglement (waarin u bijvoorbeeld regels kunt opnemen hoe u statutaire bepalingen nader kunt regelen)

 3. Elementen over de operationele werking van de vennootschap. U moet inzicht geven:

  • op welke manier u een voldoende laagdrempelige bereikbaarheid voor de doelgroep zal waarborgen ;

    

  • in hoe u de expertise en kennis om alle opdrachten (dus ook inhuuractiviteiten), die aan de woonmaatschappij worden opgelegd, kunt vervullen;

    

  • in de samenstelling van uw personeelsploeg (organogram, taakstelling per functie, …) ;

    

  • in de wijze waarop u de huurderbegeleiding zal opzetten en de huurdersparticipatie zal organiseren ;

    

  • in de wijze waarop u een behoorlijke interne controle van de vennootschap zal garanderen, waarbij u de kritieke processen formeel beschrijft in procedures, die het bestuursorgaan heeft vastgesteld en die taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen en aangeven hoe, door wie en tijdens welk onderdeel van het proces controles worden uitgevoerd ;

    

  • hoe u (uiterlijk tegen 31 december 2023) zal voldoen aan de minimale schaalgrootte ;

 4. Ten slotte moet u ook volgende documenten toevoegen aan uw aanvraag:

  • een financieel plan dat de financiële leefbaarheid van de woonmaatschappij voor de komende tien jaar aantoont. Dat financiële plan moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

    

   • het voorspelt de geldstromen en de liquide middelen van de woonmaatschappij over een tijdshorizon van minimaal tien jaar;

     

   • het bevat alle lopende en geplande projecten van de woonmaatschappij in haar toekomstige werkingsgebied;

     

   • het is inhoudelijk consistent met de investerings-, renovatie- en onderhoudsplanning van de woonmaatschappij.

     

  • de inschrijvings- en toewijzingsprocedure

    

  • het interne huurreglement;

    

  • het debiteurenreglement

Wat is de procedure?

U (als vertegenwoordiger van de toekomstige woonmaatschappij) dient een aanvraag in via een beveiligde zending. Dat kan

p/a agentschap Wonen in Vlaanderen,

Erkenningsaanvraag Woonmaatschappij,

Herman Teirlinckgebouw,

Havenlaan 88, Bus 40D 1000 Brussel

 • via een afgifte op hetzelfde adres tegen ontvangstbewijs.

Wonen in Vlaanderen bevestigt u binnen de 10 dagen dat ze uw aanvraag goed ontving. Wonen- Vlaanderen kan extra documenten opvragen of vragen stellen binnen een termijn die zij zelf bepaalt. U bezorgt die documenten opnieuw via een beveiligde zending. U ontvangt opnieuw binnen de 10 dagen een ontvangstmelding.

 

Ten laatste 90 dagen na de laatste ontvangstmelding beslist de minister van Wonen over uw aanvraag. U, de VMSW en de toezichthouder ontvangen deze beslissing ook.

 

Beslist de minister van Wonen niet binnen 90 dagen, dan mag u de woonmaatschappij als erkend beschouwen.

Meer informatie?

In de nieuwsflash van 29 juni 2022 vindt u meer informatie over de praktische uitwerking van de erkenningsaanvraag.

Duur van de erkenning

Een erkenning als woonmaatschappij geldt voor 33 jaar. Dit is om te voldoen aan de Europese regels over de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) waaronder de sociale huisvesting valt.

 

top

Tijdelijke verlenging van de erkenning als SHM

De erkenning van de SHM’s eindigt van rechtswege op 31 december 2022. U kunt echter vragen om de erkenning van uw SHM tijdelijk te verlengen (max. 6 maanden): dan eindigt de erkenning van rechtswege op 30 juni 2023. Op 30 juni 2023 verliezen ook alle SVK’s van rechtswege hun erkenning.

 

U moet zo’n verlenging ten laatste op 30 september 2022 aanvragen, waarbij u aantoont dat uw SHM zich ten laatste op 30 juni 2023 wel zal hebben omgevormd tot woonmaatschappij.

Wie kan een tijdelijke verlenging van de erkenning aanvragen?

De tijdelijke verlenging van de erkenning is enkel mogelijk voor SHM’s die aantonen dat ze zich ten laatste op 30 juni 2023 kunnen omvormen tot een woonmaatschappij. Belangrijk: uw SHM moet dus zelf uiterlijk op 30 juni 2023 erkend worden als woonmaatschappij of ervan deel uitmaken via een herstructurering (fusie, splitsing…). Anders is het verlies van de erkenning definitief.

 

Een tijdelijke erkenning maakt het ook mogelijk de jaarrekening voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022 af te sluiten en een fusie met boekhoudkundige retroactiviteit tot 1 januari 2023 door te voeren.

Hoe de aanvraag opmaken en indienen?
Samenstelling van uw aanvraagdossier

Inhoud van het dossier:

 • Een aanvraag die het aannemelijk maakt dat uw SHM ten laatste op 30 juni 2023 zal voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden om als woonmaatschappij te worden erkend of ervan deel uit te maken
 • Een stappenplan
 • Een advies van de lokale besturen uit het werkingsgebied over dit stappenplan

In het stappenplan verduidelijkt u zo concreet mogelijk hoe de woonmaatschappij zal gevormd worden in het werkingsgebied en hoe uw SHM daarvan zal deel uitmaken. Als u met meerdere SHM’s besliste om een woonmaatschappij te vormen, kan u ook samen een aanvraag indienen.

 

U vindt op de website van Wonen in Vlaanderen modeldocumenten om u hierbij te helpen.

 

Hoe de aanvraag indienen?

 

U dient de aanvraag in via een beveiligde zending bij het agentschap Wonen in Vlaanderen ten laatste op 30 september 2022, als volgt:

 • Per post (aangetekend of tegen afgifte ontvangstbewijs): de Vlaamse minister van Wonen, p/a agentschap Wonen in Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40D, 1000 Brussel.

 • Per e-mail: erkenning.woonbeleid@vlaanderen.be

U ontvangt binnen de 10 dagen een ontvangstmelding van uw aanvraag.

 

Beslissing van de minister

 

De minister van Wonen beslist over de tijdelijke erkenning via een ministerieel besluit.

 

Die beslissing valt binnen de 90 dagen nadat u de ontvangstbevestiging van uw aanvraag kreeg. Neemt de minister geen beslissing binnen de 90 dagen of ten laatste op 31 december 2022? Dan mag u de tijdelijke erkenning als goedgekeurd beschouwen.

 

Meer informatie?

U leest er meer over in de nieuwsflash van 2 mei 2022 .

 

top

Verlies van erkenning

Als uw SHM op 31 december 2022 niet definitief erkend is als woonmaatschappij, en ook niet tijdelijk erkend is als SHM, verliest u vanaf 1 januari 2023 van rechtswege uw erkenning.

 

De tijdelijk erkende SHM’s die op 30 juni 2023 niet definitief erkend zijn, verliezen van rechtswege hun tijdelijke erkenning.

 

In beide gevallen heeft het verlies van de erkenning tot gevolg dat de SHM van rechtswege ontbonden wordt.

 

Na de aanzuivering van het passief van de SHM ontvangen de aandeelhouders maximum de nominale waarde van hun werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de SHM, zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng. Het vermogen dat daarna overblijft, gaat over op een of meer woonmaatschappijen die de Vlaamse Regering aanwijst (artikel 205, §5 decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen).

 

top

Intrekken en afstand van erkenning als woonmaatschappij

De Vlaamse Regering kan de erkenning intrekken wanneer:

 1. de vennootschap niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Alle, aan de woonmaatschappij opgelegde, verplichtingen behoren tot de erkenningsvoorwaarden ;

   

 2. de vennootschap de verplichtingen die aan de woonmaatschappij door of krachtens de Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn opgelegd niet naleeft;

   

 3. uit een prestatiebeoordeling die ten minste vier jaar na de vorige prestatiebeoordeling plaatsvindt, blijkt dat de vennootschap er niet in slaagt voor de operationele doelstellingen waarvoor ze tijdens de vorige prestatiebeoordeling een beoordeling onvoldoende of voor verbetering vatbaar heeft behaald, een beoordeling goed of zeer goed te behalen.

De Vlaamse Regering kan de erkenning als woonmaatschappij alleen intrekken nadat de vennootschap is gehoord. De vennootschap kan zich daarbij laten bijstaan.

 

De erkende woonmaatschappijen kunnen vrijwillig afstand doen van hun erkenning. Ze dienen daarvoor hun aanvraag met een beveiligde zending in bij het agentschap Wonen in Vlaanderen:

 • Per post (aangetekend of tegen afgifte ontvangstbewijs):

  de Vlaamse minister van Wonen,

  p/a agentschap Wonen in Vlaanderen,

  Herman Teirlinckgebouw,

  Havenlaan 88 bus 40D,

  1000 Brussel;

 • Per e-mail: erkenning.woonbeleid@vlaanderen.be

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen voorziet daarvoor ook een specifieke procedure.

 

top

SVK’s

SVK’s kunnen zich niet omzetten naar een woonmaatschappij, omdat de rechtsvorm van de woonmaatschappij te veel verschilt.

 

Een werkelijke fusie tussen SVK’s en SHM’s en woonmaatschappijen, waarbij de leden van het SVK aandelen verwerven van de SHM of de woonmaatschappij, is om diezelfde reden niet mogelijk (namelijk te grote verschillen in de rechtsvormen van SVK’s en SHM’s/woonmaatschappijen).

 

Om een woonmaatschappij te vormen, kunnen SVK’s wel hun vermogen overdragen (tegen bezwarende titel of om niet) aan een SHM of woonmaatschappij.

 

De overdracht om niet is voorzien omdat de waarde van de SVK’s vaak eerder beperkt is, en omdat de leden van de vzw ook vaak geen inbreng hebben gedaan. Er is dan niet meteen een reden om een overdracht van algemeenheid ten bezwarende titel te organiseren. Als leden van een SVK echter wél een inbreng zouden gedaan hebben in de vzw, kunnen zij die inbreng terugnemen (tegen de historische inbrengwaarde). Publieke leden kunnen dit vervolgens eventueel inbrengen in een SHM of woonmaatschappij om aandelen te verwerven. Merk hierbij wel op dat inbrengen in een SHM of woonmaatschappij het akkoord van de andere vennoten van de betrokken maatschappij vereisen.

 

U leest meer over de mogelijkheden van SVK’s bij de vorming van de woonmaatschappij bij het te doorlopen traject voor SVK-vzw’s, het te doorlopen traject voor SVK-welzijnsverenigingen en het te doorlopen traject voor SVK-OCMW’s .

 

SVK’s kunnen hun erkenning en bijhorende financiering op basis van de geldende erkenningsvoorwaarden behouden tot uiterlijk 30 juni 2023. Voorwaarde is wel dat ze tot dan ook effectief aan die erkenningsvoorwaarden blijven voldoen.

 

Vanaf 1 juli 2023 verliest uw SVK van rechtswege uw erkenning (artikel 205, §6, eerste lid decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen).

 

De datum waarop de erkenning van SVK’s eindigt (30 juni 2023), ligt later dan die waarop de erkenning van de SHM’s eindigt (31 december 2022). Vanaf het moment dat SVK’s hun erkenning verliezen, verliezen ze ook alle rechten op subsidiëring en verliezen ook hun huurders hun recht op huursubsidie. Wanneer de vorming van een woonmaatschappij vertraging oploopt, kan een SHM een tijdelijke erkenning aanvragen tot uiterlijk 30 juni 2023. Een SVK, dat betrokken is bij de vorming van een woonmaatschappij, kan dat niet. Daarom wordt de datum waarop SVK’s van rechtswege hun erkenning verliezen gelijkgesteld met de datum tot wanneer SHM’s een tijdelijke erkenning kunnen krijgen.

 

top