Modelstatuten

Voor SHM’s die zich omvormen tot woonmaatschappijen gelden afzonderlijke modelstatuten. U vindt de modelstatuten op de website van Wonen in Vlaanderen.

 

De Vlaamse Regering kan op een later tijdstip wijzigingen aanbrengen aan die modelstatuten. In dat geval moet de woonmaatschappij haar statuten onmiddellijk aanpassen.

 

Statutenwijzigingen van woonmaatschappijen vereisen meestal de goedkeuring van de minister, tenzij wanneer de Vlaamse Regering zelf in een uitzondering daarop voorziet.

 

Uw modelstatuten moeten minimaal deze bepalingen bevatten. Daarnaast kunt u nog aanvullende statutaire bepalingen opnemen als die niet strijdig zijn met de modelstatuten, de Vlaamse Codex Wonen van 2021, de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of andere dwingende regelgeving.

 

Top

Welke statutenwijzigingen moet u aan de minister van wonen voorleggen?

Statutenwijziging voorafgaand aan uw erkenning

Het kan zijn dat u vooraf aan de erkenning als woonmaatschappij al de statuten van uw SHM wilt wijzigen (bv. omdat er vooraf al een splitsing of fusie van uw SHM gebeurt). U kunt hiervoor al de modelstatuten voor een woonmaatschappij gebruiken, met uitzondering van de bepalingen die rechtstreeks verband houden met de erkenning als woonmaatschappij of met de huidige SVK-activiteiten.

 

Maar, zal uw SHM later geheel of deels opgaan in een andere vennootschap die uiteindelijk de erkenning als woonmaatschappij zal aanvragen? Dan kunt u beter de modelstatuten gebruiken die u via de omzendbrief van Wonen-Vlaanderen van 24 april 2020 ontving.

 

U moet deze statutenwijzigingen altijd vooraf voorleggen aan de minister van Wonen. U vindt de hele procedure op de website van Wonen in Vlaanderen.

Statutenwijziging bij uw erkenningsaanvraag

Als u als erkende SHM een erkenning als woonmaatschappij aanvraagt, dan maken de nieuwe statuten deel uit van uw aanvraagdossier. U moet een statutenwijziging dan niet afzonderlijk aanvragen.

 

Keurt de minister van Wonen uw erkenning goed? Dan zijn uw statuten meteen ook goedgekeurd. Weigert de minister van Wonen uw erkenningsaanvraag? Dan weigert hij ook uw statuten goed te keuren, tenzij hij in zijn besluit de voorgelegde statuten goedkeurt en uw erkenningsaanvraag op basis van andere elementen afwijst. Zo heeft u toch rechtszekerheid over uw ontwerpstatuten terwijl u uw erkenningsdossier herwerkt om een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen.

Statutenwijziging als bestaande woonmaatschappij

Statutenwijzigingen van woonmaatschappijen vereisen de goedkeuring van de minister, tenzij in volgende gevallen:

 1. het in overeenstemming brengen van de statuten van woonmaatschappijen met de modelstatuten

   

 2. een wijziging van de door de woonmaatschappij toegevoegde inhoud, met uitzondering van de inhoud die aan de modelstatuten verbonden is

   

 3. de vervanging van een of meer met naam genoemde personen, aandeelhouders of vennoten, op voorwaarde dat die vervanging geen andere wijzigingen van de statuten inhoudt

   

 4. de wijziging van de benaming van de vennootschap, op voorwaarde dat de rechtsvorm wordt behouden en dat de wijziging niet leidt tot aanpassingen aan het aantal aandeelhouders of vennoten

   

 5. een uitgifte van aandelen

In die gevallen moet u de statutenwijziging wel aanmelden bij Wonen in Vlaanderen.

 

Bij twijfel raadpleegt u best Wonen in Vlaanderen (per e-mail: juridischadvies.wonen@vlaanderen.be).

 

Top

Procedure van de statutenwijziging

U dient een aanvraag in via een beveiligde zending bij het agentschap Wonen in Vlaanderen:

 • Per post (aangetekend of tegen afgifte ontvangstbewijs):

  de Vlaamse minister van Wonen,

  p/a agentschap Wonen in Vlaanderen,

  Herman Teirlinckgebouw,

  Havenlaan 88 bus 40D,

  1000 Brussel.

 • Per e-mail: erkenning.woonbeleid@vlaanderen.be .

Ten laatste 60 dagen na de ontvangst van de ontwerpstatutenwijziging beslist de minister van Wonen over uw aanvraag. U ontvangt de beslissing van de minister via een beveiligde zending. Beslist de minister van Wonen niet binnen 60 dagen, dan mag u de statuten als goedgekeurd beschouwen.