Rechtsvorm

De woonmaatschappij neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap (bv). Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing op de woonmaatschappijen voor zover daarvan niet wordt afgeweken door of krachtens de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Voor de woonmaatschappijen wordt niet voorzien in het statuut van sociale onderneming uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dat statuut zou immers de coöperatieve vennootschap als rechtsvorm vereisen, maar ook meebrengen dat de rechtspersonen afzonderlijke erkenningen zouden dienen te bekomen als sociale onderneming (federaal), coöperatieve vennootschap (federaal) en als erkende woonactor (gewestelijk). Ook al omdat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in zijn memorie van toelichting de coöperatieve vennootschap als rechtsvorm voorbehoudt voor de ‘eigenlijke’ coöperaties met respect voor de ICA beginselen. De cv is voortaan een specifieke rechtsvorm waarbij, bij niet-naleving van de definitie en de daarin geformuleerde specialiteit, een ontbindingsrisico geldt.

 

Bovendien zijn een aantal kenmerken van de woonmaatschappij moeilijk verenigbaar met de ICA-principes, die het toetsingskader vormen bij de keuze voor de cv -rechtsvorm. De federale wetgever behoudt de cv in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor die vennootschappen die het coöperatief gedachtegoed zoals vervat in de ICA-beginselen uitdragen. Een aantal essentiële organisatiekenmerken van de woonmaatschappijen, zoals de sturing door en het toezicht van de Vlaamse overheid, staan op gespannen voet met de keuze voor de coöperatieve vennootschap als rechtsvorm.

 

Om deze redenen en omdat de bv-rechtsvorm toelaat de vennootschap te structureren analoog aan die van de sociale ondernemingen voorziet de Vlaamse overheid dat woonmaatschappijen de vorm van de besloten vennootschap aannemen. Een besloten vennootschap sluit onder het nieuwe recht, het nauwst aan bij de cvba onder het oude recht.

 

Alle woonmaatschappijen moeten de vorm van de besloten vennootschap aannemen. Dit omdat we streven naar de vereenvoudiging van het woonlandschap en om te vermijden dat we blijvend werken met meerdere vennootschaps- en verenigingsvormen.

Veelgestelde vragen

Kan een holdingstructuur om de woonmaatschappij vorm te geven?