Statutaire en werkelijke zetel in het werkingsgebied

Zowel de statutaire als de werkelijke zetel van de woonmaatschappij moet gevestigd zijn in het werkingsgebied waarvoor ze erkend is. De Vlaamse Regering kan hier een uitzondering op toestaan. Daarvoor dient het lokale bestuur een gemotiveerd verzoek in bij de erkenningsaanvraag of bij wijziging van de statuten.

 

De verplichting om ook de werkelijke zetel te vestigen binnen het werkingsgebied is nieuw omdat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de statutaire zetelleer volgt.

 

Het reparatiebesluit van 10 november 2022 voorziet in een delegatie aan de minister van Wonen om te beslissen om een uitzondering toe te staan op het beginsel dat zowel de statutaire als de werkelijke zetel van de woonmaatschappij gelegen is in het werkingsgebied van die woonmaatschappij. De minister kan beslissen om deze uitzondering toe te staan in geval van een gemotiveerd verzoek van de vennootschap bij de erkenningsaanvraag, of in geval van een gemotiveerd verzoek bij de aanvraag tot voorafgaande goedkeuring van de wijziging van de statuten. De uitzondering moet voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° ze heeft een tijdelijk karakter;

 

2° ze brengt de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de kandidaat-sociale huurders, sociale huurders en andere belanghebbenden niet in het gedrang;

 

3° ze is noodzakelijk voor de continuïteit van de dienstverlening.