De keuze van de formule van overdracht van algemeenheid

Algemeen

Bij de overdracht van algemeenheid gaat het geheel van de activa en passiva van de overdragende SHM over op één of meerdere bestaande of nieuw op te richten maatschappijen. Een eerste evidente stap is dus uw formule van overdracht van algemeenheid kiezen.

 

U kunt kiezen tussen twee formules:

  • Een overdracht van algemeenheid aan een of meerdere bestaande maatschappijen. De SHM draagt het geheel van haar vermogen (alle activa en passiva, de rechten en verplichtingen) over aan een of meerdere andere maatschappij(en) (die kunnen zowel een SHM als een woonmaatschappij zijn) die optreden als verkrijgende maatschappijen en die de activiteiten van de overdragende SHM verderzetten.

  • U richt één of meerdere nieuwe maatschappijen op. De bestaande maatschappij draagt het geheel van haar vermogen (alle activa en passiva, de rechten en verplichtingen) over aan deze nieuwe maatschappij(en). Deze nieuwe maatschappij(en) moet(en) sowieso woonmaatschappij(en) zijn. Sinds de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021 kunnen namelijk geen nieuwe SHM’s meer opgericht of erkend worden. Houd in uw timing dan wel rekening met het feit dat u de nodige stappen dient te zetten voor de erkenning van de op te richten vennootschap als woonmaatschappij.

Het is ook mogelijk om de voorgaande formules te combineren, waarbij de algemeenheid deels wordt overgedragen aan een of meerdere nieuwe maatschappijen en een of meerdere bestaande maatschappijen.

 

U leest hieronder meer over het basisscenario, namelijk de overdracht van algemeenheid door een SHM aan een andere maatschappij. Een overdracht van algemeenheid aan een bestaande maatschappij heeft ook een aantal belangrijke voordelen.

Wat zijn de voordelen van een overdracht van algemeenheid aan een bestaande maatschappij?

De overdracht van algemeenheid aan een bestaande maatschappij is qua tijdsverloop, administratieve last en kosten de voordeligste techniek:

  • U moet geen nieuwe vennootschap oprichten. Hierdoor vallen de daaraan verbonden notariskosten, de formaliteiten voor het aanvragen van een nieuw btw-nummer en de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen weg. Er zijn ook geen oprichters van de nieuwe maatschappij(en) die een (nieuwe) oprichtersaansprakelijkheid lopen.

  • De verkrijgende maatschappij is al erkend (als SHM of als woonmaatschappij). U moet niet opnieuw de erkenningsprocedures doorlopen, maar bent meteen actief. Gelieve hierbij te noteren dat door de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021 geen nieuwe SHM’s meer kunnen worden erkend. Let wel, als de verkrijgende vennootschap een SHM is die actief wenst te blijven als woonmaatschappij, zal die nog het erkenningstraject als woonmaatschappij moeten doorlopen. In het algemeen deel over de woonmaatschappijen vindt u meer informatie over dat erkenningstraject. Daarbij overweegt u best of u dat traject parallel met de overdracht dan wel ervoor of erna laat plaatsvinden. Zie daarover meer bij het indicatief stappenplan.