De keuze van de formule van de overdracht van bedrijfstak

Algemeen

Bij de overdracht van bedrijfstak gaat een bedrijfstak, samen met de daaraan verbonden activa en passiva (rechten en verplichtingen), van de overdragende vennootschap over op een nieuwe of bestaande vennootschap. Een eerste evidente stap is dus uw formule van overdracht van bedrijfstak kiezen.

 

U kunt kiezen tussen twee formules:

  • Een overdracht van bedrijfstak aan een bestaande maatschappij. De maatschappij draagt een bedrijfstak, samen met de daaraan verbonden activa en passiva, over aan een andere maatschappij (die kan zowel een SHM als een woonmaatschappij zijn) die optreedt als verkrijgende vennootschap en die de activiteiten verbonden aan de overgedragen bedrijfstak van de overdragende woonmaatschappij verderzet.

     

  • U richt een nieuwe maatschappij op. De bestaande maatschappij draagt vervolgens een bedrijfstak, samen met de daaraan verbonden activa en passiva, over aan deze nieuwe maatschappij. Deze nieuwe maatschappij moet sowieso een woonmaatschappij zijn. Sinds de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021 kunnen namelijk geen nieuwe SHM’s meer opgericht of erkend worden. Houd in uw timing dan wel rekening met het feit dat u de nodige stappen dient te zetten voor de erkenning van de op te richten vennootschap als woonmaatschappij.

U leest hieronder meer over het basisscenario, namelijk de overdracht van bedrijfstak door een maatschappij aan een andere bestaande maatschappij. Een overdracht van bedrijfstak aan een bestaande maatschappij heeft ook een aantal belangrijke voordelen.

Wat zijn de voordelen van een overdracht van bedrijfstak aan een bestaande maatschappij?

De overdracht van bedrijfstak aan een bestaande maatschappij is qua tijdsverloop, administratieve last en kosten de voordeligste techniek in vergelijking met de overdracht van een bedrijfstak aan een nieuwe maatschappij:

  • U moet geen nieuwe vennootschap oprichten. Hierdoor vallen de daaraan verbonden notariskosten, de formaliteiten voor het aanvragen van een nieuw btw-nummer en de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Er zijn ook geen oprichters van de nieuwe maatschappij die een (nieuwe) oprichtersaansprakelijkheid lopen.

     

  • De verkrijgende maatschappij is al erkend (als SHM of als woonmaatschappij). U moet niet opnieuw de erkenningsprocedures doorlopen, maar bent meteen actief. Let wel, door de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021, geen nieuwe SHM’s meer worden erkend. Let wel, als één van de maatschappijen nog een SHM is, maar actief wenst te blijven als woonmaatschappij, zal die nog het erkenningstraject als woonmaatschappij moeten doorlopen. In het algemeen deel over de woonmaatschappijen vindt u meer informatie over dat erkenningstraject. Daarbij overweegt u best of u dat traject parallel met de overdracht van bedrijfstak dan wel ervoor of erna laat plaatsvinden. Zie daarover meer bij het indicatief stappenplan.