Het fusievoorstel

De onderhandelingen tussen de bestuursorganen van de betrokken maatschappijen resulteren in het fusievoorstel. Uw bestuursorganen moeten dit verplicht opstellen en neerleggen volgens het WVV.

 

Als de fusie niet gepaard gaat met een statutenwijziging, dan vinden de vergaderingen van de bestuursorganen van de betrokken maatschappijen minstens zes weken voor de buitengewone algemene vergaderingen die tot de fusie zullen besluiten, plaats. Voor fusies die gepaard gaan met een statutenwijziging, raden wij aan om het fusievoorstel ten laatste negen weken voor de buitengewone algemene vergaderingen te agenderen op de bestuursorganen. Kadert de statutenwijziging in een erkenning van de fusiemaatschappij als woonmaatschappij, dan raden wij aan om deze termijn tot minstens veertien weken te verlengen. Opgelet: het gaat hier om een absolute minimumtermijn.

 

Verder in het draaiboek leest u meer over deze termijnen.

 

Het fusievoorstel is meestal een onderhandse akte. Een authentieke akte kan ook, maar dat gebeurt zelden (geen praktisch nut). Alle betrokken maatschappijen stellen samen een gemeenschappelijk fusievoorstel op. De inhoud van het fusievoorstel moet voor alle maatschappijen gelijk zijn, maar zij hoeft niet in hetzelfde document te zijn opgenomen. Let wel, zelfs wanneer de inhoud in één enkel document is opgenomen moet dit door elk bestuursorgaan van elke bij de fusie betrokken maatschappij afzonderlijk besproken en goedgekeurd worden.

 

U vindt een model van het fusievoorstel op de website van Wonen in Vlaanderen.

Wat moet verplicht in het fusievoorstel?

Het fusievoorstel bevat minstens de volgende vermeldingen:

 • De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de maatschappijen die fuseren.

 • De ruilverhouding van de aandelen en (als dit er is) het bedrag van de opleg in geld.

 • De manier waarop de aandelen in de overnemende maatschappij worden uitgereikt.

   

  De nieuwe aandelen die de fusiemaatschappij uitgeeft, zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen maatschappijen in ruil voor de inbreng van het geheel van de activa en passiva, rechten en verplichtingen van de overgenomen SHM(’s). De toekenning van de nieuwe aandelen gebeurt doordat het bestuursorgaan of een gevolmachtigde van de fusiemaatschappij nieuwe aandeelhouders in het aandelenregister van de fusiemaatschappij inschrijft. Die aandelen zullen steeds op naam zijn.

 • Vanaf welke datum de aandelen recht geven om te delen in de winst, samen met elke bijzondere regeling over dit recht.

   

  Voorbeeld uit het fusievoorstel: “De nieuwe aandelen van de overnemende maatschappij toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen SHM’s zullen delen in het beperkte rechtstreekse vermogensvoordeel dat de maatschappij gerechtigd is uit te keren aan haar aandeelhouders met ingang van de datum van uitgifte van de aandelen, als daartoe beslist wordt rekening houdend met alle wettelijke en statutaire beperkingen.”

 • Vanaf welke datum de handelingen van de over te nemen maatschappij boekhoudkundig voor de rekening van de overnemende maatschappij zijn.

   

  De boekhoudkundige datum mag niet eerder worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken maatschappij(en) werd goedgekeurd. Bovendien kan deze boekhoudkundige retroactiviteit in principe niet verder reiken dan zeven maanden vanuit fiscaalrechtelijke perspectief.

   

  Verder in het draaiboek vindt u meer informatie over boekhoudkundige retroactiviteit.

 • De rechten die de fusiemaatschappij toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen maatschappij(en) die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de aan hen voorgestelde maatregelen.

   

  Heeft u geen aandeelhouders met bijzondere rechten? Dan vermeldt u dit in het fusievoorstel.

   

  Hou er ook rekening mee dat u de rechten van de aandeelhouders andere dan het Vlaamse Gewest, de provincie, gemeenten en OCMW’s niet kan uitbreiden.

   

  Vergeet niet om de bijzondere rechten van de publieke aandeelhouders in elk van de bij de fusie betrokken maatschappijen te vermelden, zelfs als deze volgen uit een decretale regeling. Als de fusie meteen wordt gevolgd door de omzetting in woonmaatschappij, vermeld dan ook de eventuele rechten in de woonmaatschappij.

Wat kunt u extra in het fusievoorstel zetten?

De bestuursorganen kunnen ook extra informatie in het fusievoorstel zetten, bijvoorbeeld wat zij belangrijk vinden om latere discussies te vermijden.

 

Voorbeelden:

 • Afspraken over de wederzijdse integratie en het toekomstige beleid van de fusiemaatschappij (bijvoorbeeld: een fusieprotocol met akkoorden over de samenstelling van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur en de leiding van de fusiemaatschappij, of over het personeel).

 • Afspraken over het aanvullende pensioen als er bij de overgenomen maatschappij een cao over het aanvullende pensioen bestaat, in het bijzonder de ‘verworven reserves’. We raden sterk aan dit vooraf te regelen in het fusievoorstel en de fusieakte. Verder in het draaiboek leest u meer over personeelszaken en cao nr.32 bis.

 • De eventuele bijkomende volmachten voor de directeur(s).

 • Eventueel: de wijziging van de statuten van de overnemende maatschappij.

Die kunnen als een afzonderlijk punt op de agenda van het bestuursorgaan komen, of samen met het fusievoorstel (de statuten zijn dan een bijlage bij het fusievoorstel). Zo is iedereen van in het begin goed geïnformeerd over bijvoorbeeld de wijziging van het voorwerp van een SHM naar aanleiding van de fusie en/of de omzetting naar de woonmaatschappij. Verder in het draaiboek leest u meer over de statutenwijziging.

Met de neerlegging en bekendmaking van het fusievoorstel start de fusieprocedure formeel.

 

Verder in het draaiboek leest u meer over de neerlegging en bekendmaking van het goedgekeurde fusievoorstel.