De keuze van de splitsingsformule

Algemeen

Bij een splitsing gaat het hele vermogen van de te splitsen SHM over in twee of meerdere bestaande of nieuw op te richten maatschappijen. Een eerste evidente stap is dus uw splitsingsformule kiezen.

 

U kunt kiezen tussen twee formules:

 • Een splitsing door overneming. De SHM wordt overgenomen door andere maatschappijen (die zowel een SHM als een woonmaatschappij kunnen zijn) die optreden als verkrijgende vennootschappen en die de activiteiten van de gesplitste SHM verderzetten.

 • U richt één of meerdere nieuwe maatschappijen op. De bestaande SHM splitst in deze nieuw op te richten maatschappijen. Aangezien sinds de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021 geen nieuwe SHM’s kunnen worden opgericht/erkend, kan een dergelijke splitsing enkel als de nieuwe vennootschap(pen) als woonmaatschappij(en) worden opgericht. Houd in uw timing dan wel rekening met het feit dat u reeds de nodige stappen dient te zetten voor de erkenning van de op te richten vennootschap als woonmaatschappij.

   

  Omdat deze woonmaatschappij geen voortzetting is van een bestaande SHM, moet u er bovendien rekening mee houden dat alleen het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW’s die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen, aandelen kunnen houden van die op te richten woonmaatschappij. Andere aandeelhouders dan het Vlaamse Gewest, de provincies, gemeenten en OCMW’s die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen, kunnen bij uitzondering aandelen houden van de woonmaatschappij waarmee hun SHM na eerdere oprichting van deze woonmaatschappij fuseert of deels in opgaat door splitsing of andere herstructurering.

   

  De splitsing door oprichting van één of meerdere nieuwe maatschappijen is dan ook alleen mogelijk wanneer alle andere aandeelhouders van de bestaande SHM uiterlijk op het ogenblik van de inwerkingtreding van de splitsing uit de splitsende maatschappij zijn gestapt.

   

  U vindt meer informatie over het aandeelhouderschap van SHM’s en woonmaatschappijen in het hoofdstuk “Kunnen maatschappijen met verschillende rechtsvormen deelnemen aan dezelfde splitsing?”.

Wat is een splitsing door overneming?

Een splitsing door overneming heeft drie kenmerken:

 • De gesplitste maatschappij verdwijnt in twee of meer bestaande maatschappijen. Er hoeft met andere woorden geen nieuwe maatschappij te worden opgericht. Dit is een ontbinding zonder vereffening: u moet geen vereffenaar aanstellen.

   

 • Het volledige vermogen (activa en passiva, rechten en verplichtingen) van de gesplitste maatschappij wordt opgesplitst en gaat over naar twee of meerdere bestaande maatschappijen, overeenkomstig de verdeling opgenomen in het splitsingsvoorstel.

   

 • De aandeelhouders van de gesplitste maatschappij ontvangen aandelen in de verkrijgende maatschappijen in ruil voor hun aandelen in de ontbonden overgenomen maatschappij overeenkomstig een ruilverhouding ( eventueel – maar niet verplicht – met een beperkte opleg in geld).

De verkrijgende maatschappijen blijven bestaan en verwerven in principe integraal het patrimonium van de gesplitste maatschappij. De gesplitste maatschappij houdt op te bestaan door ontbinding zonder vereffening. Welke van de betrokken maatschappijen formeel blijven voortbestaan (en zich uiteindelijk laten omvormen in een woonmaatschappij), speelt geen enkele rol. Noch voor de stemverdeling binnen de woonmaatschappij noch voor de dienstverlening van de woonmaatschappij. Desgewenst kunnen de bij de splitsing betrokken maatschappijen ervoor kiezen om na de splitsing een nieuwe identiteit (naam, logo) aan te nemen.

 

De aandeelhouders van de gesplitste maatschappij ontvangen nieuwe aandelen in de verkrijgende maatschappijen. Het overgangsrecht van het decreet van 9 juli 2021 staat toe dat dit ook geldt voor andere aandeelhouders dan Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW’s die in het werkingsgebied van de als woonmaatschappij erkende of nog te erkennen verkrijgende maatschappijen liggen. U vindt meer informatie over het aandeelhouderschap in het hoofdstuk “Kunnen maatschappijen met verschillende rechtsvormen deelnemen aan dezelfde splitsing?”.

 

Het totale aantal nieuw uit te geven aandelen wordt bepaald overeenkomstig een ruilverhouding. Verder in het draaiboek leest u meer over de bepaling van de ruilverhouding.

 

De verdeling van de nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vennootschappen gebeurt in principe proportioneel aan het aandeelhouderschap van de aandeelhouders van de te splitsen SHM, tenzij de algemene vergadering van de te splitsen SHM hier unaniem anders over beslist. Verder in het draaiboek leest u meer over de mogelijkheid om af te wijken van de proportionele verdeling van de uit te geven aandelen.

 

Eventueel kan naast de uitgifte van nieuwe aandelen ten gunste van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap eveneens sprake zijn van een opleg in geld. Deze opleg in geld is gelijk aan of minder dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek van nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Als de verkrijgende maatschappij de vorm heeft van een bv, dan is de fractiewaarde gelijk aan de inbrengwaarde van alle inbrengen in geld of in natura, eventueel verhoogd met bepaalde statutair onbeschikbare reserves.

 

U moet bij een opleg in geld ermee rekening houden dat bij latere ontbinding van de verkrijgende maatschappij of bij latere uittreding uit de verkrijgende maatschappij, de aandeelhouder van de maatschappij in kwestie niet meer kan terugkrijgen dan de nog niet terugbetaalde historische inbrengwaarde. Over de fiscale gevolgen van zo een dergelijke opleg in geld, leest u meer in het luik over de fiscale aspecten.

 

Top

Wat zijn de voordelen van een splitsing door overneming?

De splitsing door overneming is qua tijdsverloop, administratieve last en kosten de voordeligste techniek in vergelijking met de splitsing door oprichting van twee of meer nieuwe maatschappijen:

 • U moet geen nieuwe maatschappijen oprichten. Hierdoor valt de volgende administratie weg: de procedure bij een notaris om een nieuwe vennootschap op te richten en de daaraan verbonden kosten, een nieuw btw-nummer aanvragen en de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

   

 • De verkrijgende maatschappijen zijn al erkend (als SHM of als woonmaatschappij). U moet niet opnieuw de erkenningsprocedures doorlopen, maar bent meteen actief. Let wel, als de verkrijgende vennootschap een SHM is, zal die nog het erkenningstraject als woonmaatschappij moeten doorlopen. In het algemeen deel over de woonmaatschappijen vindt u meer informatie over dat erkenningstraject. Daarbij overweegt u best of u dat traject parallel met de splitsing dan wel ervoor of erna laat plaatsvinden. Zie daarover meer bij het indicatief stappenplan.

Top