Het verrichtingsvoorstel

De onderhandelingen tussen de bestuursorganen van de betrokken vzw’s resulteren in het verrichtingsvoorstel. Uw bestuursorganen moeten dit verplicht gezamenlijk opstellen.

 

Het WVV bepaalt niet expliciet dat het verrichtingsvoorstel authentiek of onderhands moet worden vastgesteld. U heeft bijgevolg de keuze. We raden echter aan om het verrichtingsvoorstel onderhands op te stellen, zodat u hiervoor geen bijkomende notariskosten heeft. Bovendien heeft een authentieke akte geen praktische meerwaarde.

 

Het verrichtingsvoorstel moet door elk bestuursorgaan afzonderlijk besproken en goedgekeurd worden.

 

U vindt een model van het verrichtingsvoorstel op de website van Wonen in Vlaanderen.

Wat moet verplicht in het verrichtingsvoorstel?

Het verrichtingsvoorstel omschrijft de redenen voor de splitsing en alle nadere regels ervan, alsook de wijze waarop het vermogen van de te splitsen vzw over de verkrijgende vzw’s wordt verdeeld. Als onroerende goederen worden overgedragen, dient het verrichtingsvoorstel de inhoud van de bodemattesten te bevatten tenzij hieraan wordt verzaakt.

 

Het is belangrijk om de verdeling van de aan elke verkrijgende vzw over te dragen delen van de activa en passiva (rechten en verplichtingen) van het vermogen van de te splitsen vzw nauwkeurig en voldoende gedetailleerd te beschrijven.

Deze inventaris dient voldoende gedetailleerd te zijn om nadien eventuele onduidelijkheden en discussies over de verdeling van de activa en de passiva te vermijden.

 

Wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het verrichtingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van het verrichtingsvoorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, dan wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over alle verkrijgende vzw’s, evenredig aan het nettoactief dat ieder van hen in het verrichtingsvoorstel is toebedeeld.

 

Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het verrichtingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, zijn alle verkrijgende vzw’s daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

 

Top

Wat kan u extra in het verrichtingsvoorstel zetten?

Het WVV bevat voor de splitsing geen gedetailleerde opsomming van informatie die moet worden opgenomen in het verrichtingsvoorstel.

 

We raden echter aan om andere belangrijke informatie in het verrichtingsvoorstel te zetten, om latere discussies te vermijden.

Voorbeelden:

 • De datum vanaf dewelke de verrichtingen van de te splitsen vzw vanuit boekhoudkundig oogpunt worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de verkrijgende vzw’s.

Wanneer wordt overwogen om deze datum te plaatsen voor het moment van inwerkingtreding van de splitsing en aldus beroep te doen op de techniek van boekhoudkundige retroactiviteit, dan moeten de fiscale implicaties daarvan worden afgestemd met een fiscaal adviseur.

 

De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de datum van boekhoudkundige retroactiviteit toegerekend aan de vzw waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

 • De rechten die eventueel voor de leden van de ontbonden vzw worden voorbehouden. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de leden van de ontbonden vzw van rechtswege lid worden van de verkrijgende vzw’s, overeenkomstig het verrichtingsvoorstel.

   

 • Afspraken over wederzijdse integratie en het toekomstig beleid van de verkrijgende vzw’s (bijvoorbeeld: een splitsingsprotocol met akkoorden over de samenstelling van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur en de leiding van de verkrijgende vzw’s, of over het personeel).

   

 • Afspraken over het aanvullend pensioen als bij de te splitsen vzw een cao over het aanvullend pensioen bestaat, in het bijzonder de ‘verworven reserves’. We raden sterk aan dit vooraf te regelen in het verrichtingsvoorstel. Verder in het draaiboek leest u meer over personeelszaken en cao nr. 32 bis .

   

 • De eventuele bijkomende volmachten voor de directeur(s).

   

 • Eventueel: de wijziging van de statuten (enkel voor de verkrijgende vzw’s). Die kunnen als een afzonderlijk punt op de agenda van het bestuursorgaan komen, of samen met het splitsingsvoorstel (de statuten zijn dan een bijlage bij het splitsingsvoorstel).

Met het verrichtingsvoorstel start de splitsingsprocedure formeel.

 

Het verrichtingsvoorstel moet niet openbaar gemaakt worden; het is alleen bestemd voor de leden van de betrokken vzw’s.

 

Top