Het voorstel van overdracht

De onderhandelingen tussen uw bestuursorganen resulteren in het voorstel van overdracht . Uw bestuursorganen moeten dit verplicht opstellen en neerleggen volgens het WVV, ten laatste zes weken voor de datum van de overdracht en de datum van de algemene vergadering van de vzw die tot de overdracht van algemeenheid zal besluiten.

 

Het voorstel van overdracht is meestal een onderhandse akte. Een authentieke akte kan ook, maar dat gebeurt zelden (geen praktisch nut). Alle betrokken maatschappijen stellen samen een gemeenschappelijk voorstel van overdracht op. De inhoud van het voorstel moet voor alle maatschappijen gelijk zijn, maar zij hoeft niet in hetzelfde document te zijn opgenomen. Let wel, ook de gemeenschappelijke tekst moet door elk bestuursorgaan afzonderlijk besproken en goedgekeurd worden.

 

Als er meerdere verkrijgende maatschappijen zijn, moeten er evenveel afzonderlijke voorstellen van overdracht worden opgesteld als er verkrijgende maatschappijen zijn.

 

U vindt een model van het voorstel van overdracht op de website van Wonen in Vlaanderen.

Wat moet verplicht in het voorstel van overdracht?

Het voorstel van overdracht bevat minstens de volgende vermeldingen:

De boekhoudkundige datum mag niet eerder worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de overdracht van algemeenheid betrokken entiteiten.

 

U Verder in het draaiboek vindt u meer informatie over boekhoudkundige retroactiviteit.

 

De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de datum van boekhoudkundige retroactiviteit toegerekend aan de maatschappij waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

 • Ieder bijzonder voordeel dat u naar aanleiding van de overdracht toekent aan de bestuursleden van de bij de overdracht van algemeenheid betrokken entiteiten.

Kent u geen bijzondere voordelen toe? Dan meldt u dit in het voorstel van overdracht. Houd bij het vaststellen van bepaalde voordelen rekening met de regels inzake bezoldiging van bestuursleden.Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 voorziet gelijkaardige bepalingen voor woonmaatschappijen.

 • Wanneer de overdracht van algemeenheid wordt gedaan ten voordele van verscheidene maatschappijen, moet u eveneens nader preciseren op welke wijze de vermogensbestanddelen van de vzw die de overdracht doet, worden verdeeld.

Ook de niet-aangewende subsidiebedragen dienen in het kader van de overdracht van algemeenheid door de vzw te worden overgedragen. Wanneer er meerdere verkrijgende maatschappijen zijn, dient de subsidieoverdracht te gebeuren in verhouding tot het aandeel van de overgedragen contracten en activiteiten ten opzichte van de totale overdracht.

 

Opgelet. Zijn er meerdere verkrijgende maatschappijen en wordt een gedeelte van de activa van het vermogen in het voorstel van overdracht niet toegekend terwijl de tekst van het voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, dan wordt dit gedeelte (of de waarde ervan) verdeeld over alle betrokken maatschappijen naar verhouding tot het nettoactief dat aan ieder van hen in het voorstel van overdracht is toegekend.

 

Zijn er meerdere verkrijgende maatschappijen en wordt een gedeelte van de passiva van het vermogen in het voorstel van overdracht niet toegekend terwijl de tekst van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, dan zijn alle verkrijgende maatschappijen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

 • De inhoud van de bodemattesten, tenzij hieraan wordt verzaakt.

   

 • Als de overdracht van algemeenheid wordt gedaan ten voordele van een bestaande SHM, vermeldt u eveneens dat de overdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij.

Hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk voorziet, is het aangewezen dat het voorstel eveneens de vergoeding vermeldt die zal worden betaald in ruil voor de overdracht van de algemeenheid.

 

Top

Wat kunt u extra in het voorstel van overdracht zetten?

De bestuursorganen kunnen ook extra informatie in het voorstel van overdracht zetten, bijvoorbeeld wat zij belangrijk vinden om latere discussies te vermijden.

Voorbeelden:

 • Afspraken over het aanvullende pensioen als er bij de overdragende vzw een cao over het aanvullende pensioen bestaat en personeel overgedragen wordt aan de verkrijgende maatschappij, in het bijzonder de ‘verworven reserves’. We raden sterk aan dit vooraf te regelen in het voorstel van overdracht en de akte tot vaststelling van de overdracht. Verder in het draaiboek leest u meer over personeelszaken en cao nr. 32 bis.

   

 • De eventuele bijkomende volmachten voor de directeur.

   

 • De eventuele wijzigingen van de statuten. In sommige gevallen zal een statutenwijziging noodzakelijk zijn. Als de overdracht bijvoorbeeld “om niet” plaatsvindt, zal de onbeschikbare reserverekening die de verkrijgende maatschappij moet aanleggen ook statutair verankerd moeten worden. De statutenwijzigingen kunnen als een afzonderlijk punt op de agenda van het bestuursorgaan komen, of samen met het voorstel van overdracht (de statuten zijn dan een bijlage bij het voorstel van overdracht). Zo is iedereen van in het begin goed geïnformeerd over bijvoorbeeld de voorwerpswijziging.

   

  Als de statuten nog niet in overeenstemming werden gebracht met het WVV, zal dat omwille van de statutenwijziging bij deze gelegenheid moeten gebeuren.

 

Met het voorstel van overdracht start de procedure van de overdracht van algemeenheid formeel.