Het voorstel van overdracht

De onderhandelingen tussen uw bestuursorganen resulteren in het voorstel van overdracht. Uw bestuursorganen moeten dit verplicht opstellen en neerleggen volgens het WVV, ten laatste zes weken voor de datum van overdracht.

 

Het voorstel van overdracht is meestal een onderhandse akte. Een authentieke akte kan ook, maar dat gebeurt zelden (geen praktisch nut). Alle betrokken maatschappijen stellen samen een gemeenschappelijk voorstel van overdracht op. De inhoud van het voorstel moet voor alle maatschappijen gelijk zijn, maar zij hoeft niet in hetzelfde document te zijn opgenomen. Let wel, ook de gemeenschappelijke tekst moet door het bestuursorgaan van elke bij de overdracht betrokken entiteit afzonderlijk besproken en goedgekeurd worden.

 

U vindt een model van het voorstel van overdracht op de website van Wonen in Vlaanderen.

Wat moet verplicht in het voorstel van overdracht?

Het voorstel van overdracht bevat minstens de volgende vermeldingen:

De boekhoudkundige datum mag niet eerder worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de overdracht van bedrijfstak betrokken entiteiten.

 

Verder in het draaiboek vindt u meer informatie over boekhoudkundige retroactiviteit.

 

De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de datum van boekhoudkundige retroactiviteit toegerekend aan de maatschappij waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

 • Ieder bijzonder voordeel dat u naar aanleiding van de overdracht toekent aan de bestuursleden van de bij de overdracht van bedrijfstak betrokken entiteiten.

Kent u geen bijzondere voordelen toe? Dan meldt u dit in het voorstel van overdracht.

 

Houd bij het vaststellen van bepaalde voordelen rekening met de regels inzake bezoldiging van bestuursleden . Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 voorziet gelijkaardige bepalingen voor woonmaatschappijen.

 • De omschrijving en precisering van de wijze waarop de vermogensbestanddelen van de overdragende vzw worden verdeeld.

De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de datum van boekhoudkundige retroactiviteit toegerekend aan de maatschappij waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

 

Enkel de activa die effectief in het voorstel van overdracht aan de verkrijgende maatschappij worden toegekend, gaan over naar de verkrijgende maatschappij ingevolge de notariële akte tot vaststelling van de overdracht.

 

Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen van de overdragende vzw in het voorstel van overdracht niet wordt toegekend en de tekst van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, dan zijn zowel de overdragende vzw als de verkrijgende maatschappij daarvoor hoofdelijk aansprakelijk .

 

Ook de niet-aangewende subsidiebedragen dienen in het kader van de overdracht van bedrijfstak door de vzw te worden overgedragen.

 

Opgelet. Voor zover er rechten op onroerende goederen die geschikt zijn voor de sociale huisvesting zouden worden overgedragen en de verkrijgende vennootschap is een woonmaatschappij, dan moet de overdrager de in voorkomend geval nog openstaande leningen bij de VMSW, het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant of Vlabinvest apb die betrekking hebben op dat onroerend goed of die rechten mee overdragen aan de overnemer.

 • In voorkomend geval: De inhoud van de bodemattesten, tenzij hieraan wordt verzaakt.

   

 • Als de overdracht van bedrijfstak wordt gedaan ten voordele van een bestaande SHM, vermeldt u eveneens dat de overdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij.

Hoewel de wet dit niet uitdrukkelijk voorziet, is het aangewezen dat het voorstel eveneens de vergoeding vermeldt die zal worden betaald in ruil voor de overdracht van de bedrijfstak.

Wat kunt u extra in het voorstel van overdracht zetten?

De bestuursorganen kunnen ook extra informatie in het voorstel van overdracht zetten, bijvoorbeeld wat zij belangrijk vinden om latere discussies te vermijden.

Voorbeelden:

 • Afspraken over het aanvullende pensioen als er bij de overdragende vzw een cao over het aanvullende pensioen bestaat en personeel overgedragen wordt aan de verkrijgende maatschappij, in het bijzonder de ‘verworven reserves’. We raden sterk aan dit vooraf te regelen in het voorstel van overdracht en de akte tot vaststelling van de overdracht. Verder in het draaiboek leest u meer over personeelszaken en cao nr. 32 bis.

   

 • De eventuele bijkomende volmachten voor de directeur(s).

   

 • De eventuele wijzigingen van de statuten. In sommige gevallen zal een statutenwijziging noodzakelijk zijn. Als de overdracht bijvoorbeeld “om niet” plaatsvindt, zal de onbeschikbare reserverekening die de verkrijgende maatschappij moet aanleggen ook statutair verankerd moeten worden. De statutenwijzigingen kunnen als een afzonderlijk punt op de agenda van het bestuursorgaan komen, of samen met het voorstel van overdracht (de statuten zijn dan een bijlage bij het voorstel van overdracht). Zo is iedereen van in het begin goed geïnformeerd over bijvoorbeeld de voorwerpswijziging.

   

  Als de statuten nog niet in overeenstemming werden gebracht met het WVV, zal dat omwille van de statutenwijziging bij deze gelegenheid moeten gebeuren.

Met het voorstel van overdracht start de procedure van de overdracht van bedrijfstak formeel.