Overdracht van bedrijfstak

Een overdracht van bedrijfstak is een rechtshandeling waarbij een welzijnsvereniging een bedrijfstak en de daaraan verbonden activa en passiva (rechten en verplichtingen) zonder ontbinding overdraagt aan een andere reeds bestaande of nieuwe maatschappij (woonmaatschappij of SHM, onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij). Deze overdracht kan ten bezwarende titel zijn (bv. betaling van een prijs in geld) of om niet. In het kader van de verrichting worden geen nieuwe aandelen uitgegeven in de verkrijgende maatschappij.

Een bedrijfstak is een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken. Hierbij is het belangrijk dat u de volledige bedrijfstak en alle daaraan verbonden activa en passiva overdraagt. De partijen hebben niet de mogelijkheid om enkel een selectie van de aan de bedrijfstak verbonden activa en passiva over te dragen.

 

In de praktijk zal het voor de overdragende SVK’s belangrijk zijn dat zij alle activa, passiva en overeenkomsten die exclusief betrekking hebben op de activiteiten van het werkingsgebied die worden afgesplitst, mee overdragen naar de verkrijgende maatschappijen en dat de overgedragen activiteit op een autonome wijze kan worden verdergezet na de overdracht.

 

Enkel wanneer vermogensbestanddelen door het overdragende SVK niet exclusief worden ingezet voor de bedrijfstak én deze voor de verkrijgende maatschappij ook niet noodzakelijk zijn om de bedrijfstak autonoom verder te laten functioneren, is de overdracht van die vermogensbestanddelen niet steeds vereist.

 

Let op: het loutere feit dat de activiteiten gebundeld zijn per werkingsgebied, betekent niet automatisch dat er sprake is van een bedrijfstak. Als er twijfel is, moet u voor de individuele actief-en passiefelementen van de bedrijfstak de individuele overdrachtsformaliteiten naleven. Hoger in het draaiboek leest u meer over de individuele overdrachten .

Na een overdracht van bedrijfstak zullen de deelgenoten van de overdragende welzijnsvereniging moeten beslissen of ze activiteiten met een ander belangeloos doel in de welzijnsvereniging zullen voeren of de welzijnsvereniging zullen ontbinden. In ieder geval verliest de SVK-welzijnsvereniging haar erkenning vanaf 1 juli 2023. Wanneer de deelgenoten van de SVK-welzijnsvereniging zouden beslissen om andere activiteiten te voeren in de welzijnsvereniging, zal een wijziging van het voorwerp van de welzijnsvereniging noodzakelijk zijn.

 

Merk hierbij echter op dat beslissingen van de welzijnsvereniging tot wijziging van de statuten, tot verlenging van de duur van de welzijnsvereniging, tot vrijwillige ontbinding ervan, en tot de toelating van deelgenoten, alleen genomen kunnen worden als alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen. Bij een statutenwijziging is die instemming alleen vereist voor wijzigingen die een verzwaring van de verplichtingen of een vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen. Een statutenwijziging is bovendien niet enkel onderworpen aan een bijzondere procedure voor de deelnemers, maar ook nog aan een goedkeuringstoezicht van de Vlaamse regering, dat wordt uitgeoefend door de minister van Binnenlands Bestuur.

 

Als de overdracht gebeurt ten bezwarende titel zal bovendien de verkrijgende maatschappij erover moeten waken dat de betaling van de overdrachtsprijs haar financiële leefbaarheid niet in het gedrang brengt, daar dit één van de erkenningsvoorwaarden is. Verder in het draaiboek leest u meer over

de vaststelling van de prijs bij een overdracht ten bezwarende titel.

 

Merk op dat geen algemene vergaderingen vereist zijn voor een overdracht van bedrijfstak als de overdracht plaatsvindt ten bezwarende titel. Als u tegelijk met de overdracht, de statuten van één van de maatschappijen wilt wijzigen of die omzetten en laten erkennen als woonmaatschappij, dan moet u dat bijkomend organiseren. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn voor de overdrachten om niet, om de onbeschikbare reserverekening tot uitdrukking te brengen.

 

Ter voorbereiding van de vorming van de woonmaatschappijen is een overdracht van bedrijfstak mogelijk van een SVK-welzijnsvereniging aan een bestaande of nieuw opgerichte woonmaatschappij of aan een SHM, op voorwaarde dat de overdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij. In het draaiboek zal daarom verder van ‘maatschappij’ worden gesproken, en in voorkomend geval, waar relevant het onderscheid worden gemaakt tussen SHM’s en woonmaatschappijen.

 

Een overdracht van bedrijfstak die onderworpen wordt aan de regels van de inbreng van bedrijfstak uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verloopt volgens de procedurestappen en de timing beschreven in Boek 12 van het WVV .

 

Op basis van het decreet over het lokaal bestuur is het voor publieke rechtspersonen niet mogelijk om een bedrijfstak over te dragen naar een private vennootschap. Het decreet van 9 juli 2021 voorziet hieromtrent een afwijkende bepaling waardoor SVK-welzijnsverenigingen bij de totstandkoming van woonmaatschappijen wel een overdracht van bedrijfstak kunnen doen. SVK-welzijnsverenigingen kunnen namelijk hun activiteiten en vermogensbestanddelen in het kader van de sociale verhuur om niet of ten bezwarende titel als bedrijfstak overdragen aan een woonmaatschappij die bevoegd is voor het werkingsgebied.

 

Als partijen zouden beslissen om deze vennootschapsrechtelijke procedure niet te volgen, zullen voor alle individuele actief- en passief elementen van de bedrijfstak de individuele overdrachtsformaliteiten dienen te worden nageleefd. Hoger in het draaiboek leest u meer over de individuele overdrachten.

 

Hierna vindt u een opsomming van de diverse stappen. Door op een bepaalde stap te klikken, kan u een gedetailleerde toelichting ervan vinden.