Overdracht van algemeenheid

Een overdracht van algemeenheid is een rechtshandeling waarbij een welzijnsvereniging haar gehele vermogen (activa en passiva, rechten en verplichtingen), zonder ontbinding overdraagt aan één of meer bestaande of nieuwe maatschappijen (woonmaatschappijen of SHM’s, onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij). Deze overdracht kan ten bezwarende titel zijn (bv. betaling van de prijs in geld) of om niet. In het kader van de verrichting worden geen nieuwe aandelen uitgegeven in de verkrijgende maatschappij.

 

Na de overdracht van algemeenheid zullen de deelgenoten van de overdragende welzijnsvereniging moeten beslissen of ze activiteiten met een ander belangloos doel in de welzijnsvereniging zullen voeren of de welzijnsvereniging zullen ontbinden. In ieder geval verliest de SVK-welzijnsvereniging haar erkenning vanaf 1 juli 2023. Wanneer de deelgenoten van de welzijnsvereniging zouden beslissen om andere activiteiten te voeren in de welzijnsvereniging, zal een wijziging van het voorwerp van de welzijnsvereniging noodzakelijk zijn.

 

Merk hierbij echter op dat beslissingen van de welzijnsvereniging tot wijziging van de statuten, tot verlenging van de duur van de welzijnsvereniging, tot vrijwillige ontbinding ervan, en tot de toelating van deelgenoten, alleen genomen kunnen worden als alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen. Bij een statutenwijziging is die instemming alleen vereist voor wijzigingen die een verzwaring van de verplichtingen of een vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen. Een statutenwijziging is bovendien niet enkel onderworpen aan een bijzondere procedure voor de deelnemers, maar ook nog aan een goedkeuringstoezicht van de Vlaamse regering, dat wordt uitgeoefend door de minister van Binnenlands Bestuur.

 

Als de overdracht gebeurt ten bezwarende titel zal (zullen) bovendien de verkrijgende maatschappij(en) erover moeten waken dat de betaling van de overdrachtsprijs haar financiële leefbaarheid niet in het gedrang brengt, daar dit één van de erkenningsvoorwaarden is. Verder in het draaiboek leest u meer over de vaststelling van de prijs in geval van een overdracht ten bezwarende titel.

 

Merk op dat in beginsel geen algemene vergadering vereist is voor de verkrijgende maatschappij (wel voor de overdragende welzijnsvereniging). Als u tegelijk met de overdracht, de statuten zou willen wijzigen van de verkrijgende maatschappij en die maatschappij eventueel wil omzetten en laten erkennen als woonmaatschappij, zal u dat bijkomend moeten organiseren. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn voor de overdrachten om niet, om de onbeschikbare reserverekening tot uitdrukking te brengen.

 

Ter voorbereiding van de vorming van de woonmaatschappijen is een overdracht van algemeenheid door een SVK-welzijnsvereniging mogelijk aan aan één of meerdere bestaande of nieuw opgerichte woonmaatschappijen en/of aan één of meerdere SHM’s, op voorwaarde dat de overdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij. In het draaiboek spreken we daarom van ‘maatschappij’ en waar relevant maken we het onderscheid tussen SHM’s en woonmaatschappijen.

 

Een overdracht van algemeenheid die onderworpen wordt aan de regels van de inbreng van algemeenheid uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verloopt volgens de procedurestappen en de timing beschreven in Boek 12 van het WVV.

 

Op basis van het decreet over het lokaal bestuur is het voor publieke rechtspersonen niet mogelijk om een algemeenheid over te dragen naar een private vennootschap. Het decreet van 9 juli 2021 voorziet hieromtrent een afwijkende bepaling waardoor SVK-welzijnsverenigingen bij de totstandkoming van woonmaatschappijen wel een overdracht van algemeenheid kunnen realiseren. SVK-welzijnsverenigingen kunnen namelijk hun activiteiten en vemogensbestanddelen voor de sociale verhuur om niet of ten bezwarende titel als algemeenheid overdragen aan een woonmaatschappij die bevoegd is voor het werkingsgebied.

 

Als partijen zouden beslissen om deze vennootschapsrechtelijke procedure niet te volgen, zullen voor alle individuele actief- en passiefelementen van de algemeenheid de individuele overdrachtsformaliteiten dienen te worden nageleefd. U Hoger in het draaiboek leest u meer over de individuele overdrachten.

 

Hieronder vindt u een opsomming van de diverse stappen. Door op een bepaalde stap te klikken, kan u een gedetailleerde toelichting ervan vinden.