Overdracht van bedrijfstak

Een overdracht van bedrijfstak is een rechtshandeling waarbij een maatschappij een bedrijfstak en de daaraan verbonden activa en passiva (rechten en verplichtingen) zonder ontbinding overdraagt aan een andere reeds bestaande of nieuw op te richten maatschappij.

Een bedrijfstak is een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken. Hierbij is het belangrijk dat u de volledige bedrijfstak en alle daaraan verbonden activa en passiva overdraagt. De partijen hebben niet de mogelijkheid om enkel een selectie van de aan de bedrijfstak verbonden activa en passiva over te dragen.

 

In de praktijk zal het voor de overdragende SHM’s belangrijk zijn dat zij alle activa, passiva en overeenkomsten die exclusief betrekking hebben op de activiteiten van het werkingsgebied die worden afgesplitst, mee overdragen naar de verkrijgende maatschappijen, en dat de overgedragen activiteit op een autonome wijze kan worden verdergezet na de overdracht. Enkel wanneer vermogensbestanddelen door de overdragende SHM niet exclusief worden ingezet voor de bedrijfstak én deze voor de verkrijgende maatschappij ook niet noodzakelijk zijn om de bedrijfstak autonoom verder te laten functioneren, is de overdracht van die vermogensbestanddelen niet steeds vereist.

 

Let op: het loutere feit dat de activiteiten gebundeld zijn per werkingsgebied, betekent niet automatisch dat er sprake is van een bedrijfstak. Bij twijfel raden wij aan om de procedure van partiële splitsing te volgen.

Als een maatschappij twijfels zou hebben over het feit of de activa en passiva (rechten en verplichtingen) die zij zou willen overdragen als een bedrijfstak kwalificeren, kan zij opteren om toepassing te maken van de partiële splitsing, waarbij zij zelf kan kiezen welke activa en passiva (rechten en verplichtingen) zij overdraagt, zonder dat deze over te dragen activa en passiva een volledig autonome activiteit moet zijn die op zichzelf kan werken.

 

Een overdracht van bedrijfstak kan ten bezwarende titel (bv. betaling van een prijs in geld) zijn of om niet. In het kader van de verrichting worden geen nieuwe aandelen uitgegeven in de verkrijgende maatschappij. Als de overdracht gebeurt ten bezwarende titel zal de verkrijgende maatschappij erover moeten waken dat de betaling van de overdrachtsprijs haar financiële leefbaarheid niet in het gedrang brengt, daar dit één van de erkenningsvoorwaarden is. Verder in het draaiboek leest u meer over de vaststelling van de prijs bij een overdracht ten bezwarende titel.

 

De partijen hebben de mogelijkheid (maar niet de verplichting) om deze verrichting te onderwerpen aan de regeling uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV”) voor de inbrengen van bedrijfstak . In dergelijk geval zal de overdracht het regime van automatische universele overdracht van de bedrijfstak genieten mits de maatschappijen hiervoor de toepasselijke vennootschapsrechtelijke procedure respecteren, zoals hierna omschreven, en mits de over te dragen activa en passiva effectief kwalificeren als een bedrijfstak.

 

Een overdracht van bedrijfstak is mogelijk tussen SHM’s onderling om de vorming van de verschillende woonmaatschappijen voor te bereiden en om deze in lijn te brengen met hun respectievelijke werkingsgebieden. Daarnaast kan een overdracht van bedrijfstak ook plaatsvinden ten gunste van één of meerdere bestaande of nieuw opgerichte woonmaatschappijen.

 

In het draaiboek spreken we daarom van ‘maatschappij’ en waar relevant maken we het onderscheid tussen SHM’s en woonmaatschappijen.

 

Een overdracht van bedrijfstak die onderworpen wordt aan de regels van de inbreng van bedrijfstak, verloopt volgens de procedurestappen en de timing beschreven in Boek 12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. U leest hier beknopt de procedure en termijnen.

 

Merk op dat in beginsel geen (buitengewone) algemene vergaderingen vereist zijn voor een overdracht van bedrijfstak. Als u tegelijk met de overdracht, de statuten van één van de maatschappijen zou willen wijzigen of die zou willen omzetten en laten erkennen als woonmaatschappij, zal u dat bijkomend moeten organiseren.

 

Hieronder vindt u een opsomming van de diverse stappen. Door op een bepaalde stap te klikken, kan u een gedetailleerde toelichting ervan vinden.