Overdracht van bedrijfstak

Een overdracht van bedrijfstak is een rechtshandeling waarbij een vzw een bedrijfstak en de daaraan verbonden activa en passiva (rechten en verplichtingen) zonder ontbinding overdraagt aan een andere reeds bestaande of nieuwe maatschappij (woonmaatschappij of SHM, onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij). Deze overdracht kan ten bezwarende titel zijn (bv. betaling van een prijs in geld) of om niet. In het kader van de verrichting worden geen nieuwe aandelen uitgegeven in de verkrijgende maatschappij.

Een bedrijfstak is een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken. Hierbij is het belangrijk dat u de volledige bedrijfstak en alle daaraan verbonden activa en passiva overdraagt. De partijen hebben niet de mogelijkheid om enkel een selectie van de aan de bedrijfstak verbonden activa en passiva over te dragen.

 

In de praktijk zal het voor de overdragende SVK’s belangrijk zijn dat zij alle activa, passiva en overeenkomsten die exclusief betrekking hebben op de activiteiten van het werkingsgebied die worden afgesplitst, mee overdragen naar de verkrijgende maatschappijen en dat de overgedragen activiteit op een autonome wijze kan worden verdergezet na de overdracht.

 

Enkel wanneer vermogensbestanddelen door het overdragende SVK niet exclusief worden ingezet voor de bedrijfstak én deze voor de verkrijgende maatschappij ook niet noodzakelijk zijn om de bedrijfstak autonoom verder te laten functioneren, is de overdracht van die vermogensbestanddelen niet steeds vereist.

 

Let op: het loutere feit dat de activiteiten gebundeld zijn per werkingsgebied, betekent niet automatisch dat er sprake is van een bedrijfstak. Als er twijfel is, zullen voor de individuele actief-en passiefelementen van de bedrijfstak de individuele overdrachtsformaliteiten dienen te worden nageleefd. Hoger in het draaiboek leest u meer over de individuele overdrachten.

 

Na een overdracht van bedrijfstak zullen de leden van het overdragende vzw moeten beslissen of ze activiteiten met een ander belangloos doel in de vzw zullen voeren of de vzw zullen ontbinden (u leest hier meer over bij de rechtsgevolgen van de overdracht van bedrijfstak). In ieder geval verliest het SVK-vzw haar erkenning vanaf 1 juli 2023. Wanneer de leden van het SVK-vzw zouden beslissen om andere activiteiten te voeren in de vzw, zal een wijziging van het voorwerp van de vennootschap noodzakelijk zijn.

 

Als de overdracht gebeurt ten bezwarende titel zal bovendien de verkrijgende maatschappij erover moeten waken dat de betaling van de overdrachtsprijs haar financiële leefbaarheid niet in het gedrang brengt, daar dit één van de erkenningsvoorwaarden is. Verder in het draaiboek leest u meer over de vaststelling van de prijs in geval van een overdracht ten bezwarende titel.

 

Merk op dat in beginsel geen algemene vergaderingen vereist zijn voor een overdracht van bedrijfstak als de overdracht plaatsvindt ten bezwarende titel. Als u tegelijk met de overdracht, de statuten van één van de maatschappijen zou willen wijzigen of die omzetten en laten erkennen als woonmaatschappij, zal u dat bijkomend moeten organiseren. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn voor de overdrachten om niet, om de onbeschikbare reserverekening tot uitdrukking te brengen. Verder in het draaiboek leest u meer over de over de regel dat in geval van een overdracht van bedrijfstak om niet, het bedrag van het nettoactief van de vzw (zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva) in de jaarrekening van de verkrijgende maatschappij op een onbeschikbare reserverekening wordt geboekt.

 

Ter voorbereiding van de vorming van woonmaatschappijen en om deze in lijn te brengen met hun respectievelijke werkingsgebieden is een overdracht van bedrijfstak mogelijk van een SVK-vzw aan een bestaande of nieuw opgerichte woonmaatschappij of aan een SHM, op voorwaarde dat de overdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij. In het draaiboek zal daarom verder van ‘maatschappij’ worden gesproken, en in voorkomend geval, waar relevant het onderscheid worden gemaakt tussen SHM’s en woonmaatschappijen.

 

Een overdracht van bedrijfstak die onderworpen wordt aan de regels van de inbreng van bedrijfstak uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verloopt volgens de procedurestappen en de timing beschreven in Boek 12 van het WVV. Voor zoveel als nodig bevestigt artikel 212 van het decreet van 9 juli 2021 dat SVK’s die de rechtsvorm van een vzw hebben, conform voornoemde artikelen uit het WVV een bedrijfstak om niet kunnen overdragen aan een SHM of woonmaatschappij, op voorwaarde dat de overdracht gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat die SHM erkend wordt als woonmaatschappij. De voorwaarden die hieraan gekoppeld werden, zijn eveneens verwerkt in dit draaiboek. Los daarvan kan een overdracht van bedrijfstak door een vzw ook steeds plaatsvinden ten bezwarende titel, zonder dat hierop de betreffende decretale voorwaarden van toepassing zijn. Dat wordt eveneens bevestigd door de memorie van toelichting bij het decreet van 9 juli 2021.

 

U leest hier beknopt de procedure en termijnen.

 

Als partijen zouden beslissen om deze vennootschapsrechtelijke procedure niet te volgen, zullen voor alle individuele actief- en passiefelementen van de bedrijfstak de individuele overdrachtsformaliteiten dienen te worden nageleefd. Hoger in het draaiboek leest u meer over de individuele overdrachten .

 

Hieronder vindt u een opsomming van de diverse stappen. Door op een bepaalde stap te klikken, kan u een gedetailleerde toelichting ervan vinden.