Splitsing tussen SVK's onderling

De splitsing is een rechtsfiguur waarbij een vzw beslist om haar activiteiten op te splitsen en over te dragen aan twee of meer andere vzw’s. Ingevolge de splitsing wordt het volledige vermogen van de vereniging overgebracht in twee of meer reeds bestaande of nog op te richten verenigingen. De vereniging die haar activiteiten heeft overgedragen wordt tegelijk automatisch ontbonden.

 

Ter voorbereiding van de vorming van de woonmaatschappijen kan een SVK-vzw een splitsing overwegen om haar activiteiten in lijn te brengen met de werkingsgebieden van de toekomstige woonmaatschappijen. Meer toelichting over alternatieve methoden om dit te doen, vindt u bij de inleiding voor SVK-vzw’s .

 

Er bestaan twee soorten splitsingen: een splitsing “door overneming” of een splitsing “door oprichting”.

 • Bij een splitsing door overneming draagt de SVK-vzw die gesplitst wordt haar vermogen over aan bestaande ’vzw’s (in dit geval SVK-vzw’s)

   

 • Bij een splitsing door oprichting draagt de SVK-vzw die gesplitst wordt haar vermogen over aan nieuwe ’vzw’s (in dit geval SVK-vzw’s)

Dit draaiboek beschrijft enkel de splitsing door overneming Een splitsing door oprichting van een nieuwe SVK is sinds de inwerkingtreding van het decreet van 9 juli 2021 immers niet langer mogelijk .

Wat is een splitsing door overneming?

Een splitsing door overneming heeft drie kenmerken:

 • De te splitsen vzw verdwijnt in twee of meer bestaande vzw’s. Dit is een ontbinding zonder vereffening: u moet geen vereffenaar aanstellen.

   

 • Het volledige vermogen (activa en passiva, rechten en verplichtingen) van de gesplitste vzw wordt opgesplitst en gaat over naar twee of meerdere bestaande vzw’s, overeenkomstig de verdeling opgenomen in het verrichtingsvoorstel.

   

 • De leden van de gesplitste vzw verliezen hun hoedanigheid.

Merk op: het is wel mogelijk om in het verrichtingsvoorstel te bepalen dat de leden van de gesplitste vzw van rechtswege lid worden van de verkrijgende vzw’s.

De verkrijgende vzw’s blijven bestaan en verwerven in principe integraal het vermogen van de gesplitste vzw. De gesplitste vzw houdt op te bestaan door ontbinding zonder vereffening. De leden van de gesplitste vzw verliezen hun hoedanigheid van lid en worden niet automatisch lid van de verkrijgende vzw’s, tenzij het verrichtingsvoorstel anders voorziet.

 

Een splitsing verloopt volgens de procedurestappen en de timing beschreven in Boek 13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. U leest hier beknopt de procedure en de termijnen.

 

Hieronder vindt u een opsomming van de diverse stappen. Door op een bepaalde stap te klikken, kan u een gedetailleerde toelichting ervan vinden.